Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

  

   Проектът на  ОУ "Черноризец Храбър" - "Природата - моят приятел" спечели конкурса от Националната кампания "Чиста околна среда - 2020" организиран от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2020 г.“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора, посредством възможността за финансиране на дейности от материален характер пряко включени и необходими за учебният и възпитателен процес във всяко от заведенията или организациите, заявители на проектите.

   Идеята на проекта е да се покани природата в училище, за да се превърне в по-привлекателна среда за учениците - класна стая на открито с обособени еко-кътове за всеки випуск, в която свободно да разгръщат своите умения и таланти през призмата на учебното съдържание, поднесено по нов начин с  инструментариум, комбиниращ природните науки с изкуство, информационни технологии и спорт.

    С реализацията на проекта се цели да се постигне:

  • Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание по природни науки чрез експериментални дейности, осигуряващи поле за изява на индивидуалните дарби на учениците и работа по групи с разпределени роли.
  • Възпитаване на адаптивност към природната и урбанистична среда с чувство на любов и отговорност към природата. Полагане на грижи за еко-кътовете чрез изготвени от учениците правила и график на дейностите за опазването и поддържането им.
  • Засилване на интереса на учениците и повишаване на качеството на учебния процес чрез занимания на открито – класна стая сред природата.
  • Привличане на родителите като партньори в усвояването на умения за колективните екологични дейности при обособяване и поддържане на екологични кътове в дворното пространство.
  • Умения за групови взаимодействия чрез спорт и отдих сред природата за укрепване на здравето, жизнеспособността и работоспособността на учениците за развитие на познанието, възпитанието и емоционалното им обогатяване.