Ел. поща: ; тел.: 052-303-284

       На 30.10.2019 г. от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща за децата от ПГ и всички ученици със следния дневен ред:

 - избор на представители за определяне на състав на Обществен съвет;

 - Превенция на агресията в училище;

 - за IV клас - критерии и правила за прием в V клас.